תנאי שימוש

 1. ברוכים הבאים לאתר הבית של ״מאדי ארטס״ ( ח.פ 22438956) השימוש באתר זה ובתכנים המוצגים בו (להלן: “האתר”) הינו בכפוף לתנאי השימוש שיפורטו להלן (להלן: “תנאי השימוש”).אנא קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן עצם השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלו.  מאדי ארטס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה. המונח “משתמש” משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר.
 2. בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל מאפיין (Feature) חדש באתר, אשר משנה, משפר או מציג בצורה אחרת את השירותים הניתנים במסגרתו, יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו.במקרה בו יתווספו שירותים נוספים לאתר, ייתכן ותצטרכו להביע את הסכמתכם הנפרדת לתנאים הנוספים המתחייבים מן השימוש בו.
 3. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של מאדי ארטס הינו אסור.
 4. מאדי ארטס תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את שירותי האתר או חלק מהם בכל עת, לרבות את התכנים, המידע והרשאות הגישה הנדרשים לצורך גישה לשירותי האתר, וזאת מבלי הודעה מוקדמת ומבלי שתשא באחריות לנזקים שייגרמו כתוצאה מכך.
 5. מאדי ארטס שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת.
 6. באתר כולל גם מידע ותכנים בעלי אופי אינפורמטיבי ושיווקי. בכל מקרה של סתירה, ידברו תמיד התעריפונים ו/או המחירונים ו/או התנאים הרשמיים של החברה, כפי שהם מופיעים בפרסומים הרשמיים של מאדי ארטס . בנוסף לכך, כל מבצע ו/או הגרלה ו/או הטבה יהיו כפופים לתקנונים הרשמיים ו/או לתנאים הרשמיים, כפי שיפורסמו על ידי מאדי ארטס ואשר יהיו זמינים לעיון הציבור במשרדים.

קניין רוחני:

כל התכנים, המידע והנתונים המופיעים באתר הם רכושה הבלעדי של מאדי ארטס ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים שבו שייכות למאדי ארטס, אלא אם כן נקבע במפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר. זכויות יוצרים אלו חלות על טקסט, תמונות, איורים, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, קוד מחשב, קבצים גרפיים, יישומי תוכנה וכל חומר אחר הכלול באתר (להלן: “החומר המוגן”). אין להכניס באתר שינויים, להפיץ, לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את החומר המוגן מבלי לקבל את הסכמת מאדי ארטס מראש ובכתב.

קישורים לאתרים אחרים ומידע מסחרי שיוצג באתר:

 1. אתר זה מכיל קישורים (Links) לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידי ״מאדי ארטס״ אלא על ידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד.אין למאדי ארטס שליטה באתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה משום אישור, המלצה או העדפה על ידי מאדי ארטס לאותם אתרים מקושרים, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. מאדי ארטס איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מאדי ארטס רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
 2. מאדי ארטס לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת פורומים או צ’טים. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן מאדי ארטס אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 3. כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד ג’, אינה כוללת את מאדי ארטס כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. מאדי ארטס אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים לעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו מאדי ארטס הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

פריטי התוכנה המוזכרים באתר:

פריטי תוכנה הזמינים להורדה באמצעות קישורים מאתר זה (להלן, “תוכנה”) כפופים לחוקי זכויות יוצרים. השימוש בתוכנה מוסדר לפי תנאי הסכם הרשיון למשתמשי קצה, אם ישנו, המצורף לתוכנה או כלול בה (להלן, “הסכם הרשיון”). נאסר על המשתמש להתקין או לעשות שימוש בתוכנה המלווה או כוללת הסכם רשיון, אלא אם כן הסכים תחילה לתנאי הסכם הרשיון ו/או התקין את התוכנה והשתמש בה למטרה אשר לשמה הועמדה התוכנה לשימושו. האחריות על התוכנה, אם ישנה, היא בהתאם לתנאי הסכם הרשיון בלבד ובכל מקרה אינה חלה על מאדי ארטס.

הצהרות והתחייבויות משתמשי האתר:

 1. הנכם מתחייבים לציית להוראות תנאי השימוש במלואן. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 2. הנכם מאשרים בזאת כי כל מידע שתמסרו במסגרת השימוש באתר הינם פרטים אישיים שלכם בלבד, וכי הם נכונים ומדויקים, וכי לא תתחזו לאדם אחר ו/או לא תעשו שימוש בתעודה מזהה של אחר ו/או לא תעשו שימוש בשם משתמש ו/או בסיסמה של אחר, שלא ברשות ובסמכות.
 3. בעשותכם שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשו את הדברים הבאים:

א.  התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.

ב.  הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו.

ג.  שימוש בדואר אלקטרוני אשר אינו ממוען אליך.

ד.  הצגה באתר (ככל שניתן יהיה להוסיף לאתר), של תכנים, לרבות מידע ו/או נתונים ו/או פרסומות ו/או קישורים לאתר המכילים חומר המפר הוראות חוק ו/או כל דין ו/או עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית על פי חוקי ודיני מדינת ישראל.

ה.  הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש ״מאדי ארטס״ לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

ו.  הפצת “דואר זבל” (Spam), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.

ז.  שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רשיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ”ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.

ח.  פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.

ט.  הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (Frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של מאדי ארטס.

י.   שימוש בכל רובוט, “תולעת” (Spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

יא.   להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.

יב.   שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

יג.   לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

o   למען הסר ספק מובהר בזאת כי ״מאדי ארטס״ אינה נושאת באחריות לחומר ו/או תוכנות כאמור שהוכנסו לאתר על ידי צדדים שלישיים בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו ו/או לקישורים המפנים לחומר ו/או תוכנות כאמור.

o   מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלה, ״מאדי ארטס״ תהא זכאית לנתק משתמשים שיבצעו את אחת הפעולות המפורטות להלן ולחסום את גישתם לאתר:

 1. ביצוע כל מעשה המנוגד להוראות הסכם זה.
 2. שימוש בפרטים כוזבים, או בפרטים שאינם שלהם, כגון כתובת, פרטי חשבון בנק, דואר אלקטרוני וכיו”ב, בעת שימוש באתר ו/או תהליך הרישום לשירותי האתר.
 3. העתקה, הפצה, פרסום או העברה של מידע, פרטים וקבצים הכלולים באתר זה בלא לקבל הסכמה מראש מאת ״מאדי ארטס״. עם זאת, העתקה לצורכי שימוש אישי, המותרת לפי אופיים של המידע, הפרטים והקבצים – מותרת.
 4. ״מאדי ארטס״ שומרת על זכותה לדווח על כל מעשה מרמה, פעילות פוגעת או פעילות בלתי חוקית אחרת לרשויות החוק המתאימות.
 5. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה וכן את בעלי זכויות אחרות באתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או הוצאה לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש, לרבות בגין תוכנה שהמשתמש שלח ו/או הכניס לאתר ו/או כל מידע אחר שהמשתמש הציג באתר